İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Misyonu
İş gücü potansiyelini yüksek performanslı, etkili ve verimli kullanan bir kurum kültürü oluşturmak

İnsan Kaynakları Politikaları

  • Kurumun hizmet anlayışına uygun, sürekli gelişime açık, bilgi ve beceri düzeyi yüksek, nitelikli personelin sağlanması
  • Çalışanlar arasında rol çatışmasını engellemek için görev tanımlarını ve prosedürleri net bir şekilde belirlemek
  • Çalışanlar arasındaki iş yükü dağılımını dengeli bir şekilde oluşturmak
  • Çalışan personelin iş ve sosyal güvenlik hukukunda belirlenen kanunlara uygun olarak özlük haklarının korunmasını sağlamak
  • Çalışanların yaşam düzeylerini artırmaya yönelik ücret politikası uygulamak
  • Kurumda çalışan personeli eğitim programlarıyla bilgilendirerek değişim ve gelişime ayak uydurabilmelerini sağlamak
  • Çalışanların iş performansını ve davranış özelliklerini ölçerek eksik yönlerini geliştirmelerine yardımcı olmak
  • Çalışan memnuniyetini ölçerek, verimliliğin en üst düzeyde olmasını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak
  • Başarıda devamlılığın sağlanabilmesi adına yüksek potansiyelli kişilerin kuruma kazandırılmasını sağlayan kariyer planlaması oluşturmak
  • Oluşturulan örgüt kültürüne bağlı olarak iş gücü devir oranını minimize etmek

İş Başvuru Formu